Readings‎ > ‎

Order of Saint Clare

Karmelitai, karmelitės, pranciškonai, bernardinai, benediktinai, kapucinai, klarisės, kamalduliai, kartūzai ir t.t. Tikrai esame girdėję ir galėtume išvardyti daugiau katalikiškų vienuolijų pavadinimų. Bet ką mes apie juos žinome... Norėdami arčiau susipažinti su atskiromis vienuolių bendruomenėmis, mūsų parapijos laikraštyje pradėsime straipnių ciklą. Šiame numeryje sužinosime apie šv. Klaros seseris, dar kartais vadinamomis tiesiog klarisėmis.

Klarisės, arba Šv. Klaros Neturtėlių seserų ordinas (lot. Ordo Sororum Pauperum Sanctae Clarae, OSC) yra II Šv. Pranciškaus ordinas. Ordinas įkurtas 1212 m. San Damiano konvente Italijoje. Įkūrėja –Šv. Klara Asyžietė, vadovaujama šv. Pranciškaus Asyžiečio, kuris įpareigojo bendruomenę gyventi pagal evangelinius patarimus. Pirmosios pasekėjos – artimos Klaros giminaitės (sesuo Agnietė, Klaros mama, kita sesuo, teta, dukterėčia). Sekdamos Šv. Klaros pavyzdžiu moterys jungėsi į grupes įvairiuose miestuose. 1215 m. Laterano IV Susirinkimui uždraudus naujų regulų kūrimą, Klara dėl juridinių teisių priėmė benediktinių regulą, bet visą gyvenimą kovojo dėl pranciškoniškojo idealo – gyventi pagal „aukščiausią neturtą“ ir vienybėje su Mažesniaisiais broliais. 1216 m. popiežius Inocentas III suteikė bendruomenei „Privilegium Paupertatis“ (neturto privilegiją), kurią 1228 m. patvirtino popiežius Grigalius IX. 1253 m. rugpjūčio 9 d. (dvi dienos prieš Klaros mirtį) popiežius Inocentas IV patvirtino galutinę, pačios Klaros parašytą ordino regulą. Šv. Klara yra pirmoji moteris Bažnyčios istorijoje, parašiusi vienuolijos regulą.

Šv. Klaros Neturtėlių seserų ordinas greit išplito po Italiją ir visą Europą. Dabar klarisės įsikūrusios apie 60 valstybių, jų yra kiekviename pasaulio žemyne. 1993 m. duomenimis iš viso yra apie 900 klarisių vienuolynų, kuriuose gyvena apie 18 000 seserų.

Pirmasis ir vienintelis Šv. Klaros seserų vienuolynas Baltijos šalyse įkurtas 1998 m. Lietuvoje, Telšių vyskupijoje, Kretingoje. 1994 m. Mažesniųjų brolių iniciatyva grupė lietuvaičių išvyko į klarisių vienuolyną Mantuvoje (Italija) ir ten davė laikinuosius įžadus. 1997 m. iš Romos gautas leidimas vienuolyno statybos Lietuvoje fundacijai. 1998 m. pirmosios Klaros seserys atvyko į Kretingą. 1998–2000 m. vyko vienuolyno statyba. 2003 m. kovo 25 d. vienuolynas Kretingoje gavo kanonišką įteisinimą. Šiuo metu yra 4 amžinųjų įžadų seserys, 3 laikinųjų įžadų seserys ir 1 novicija.

Klarisių vienuolynai autonomiški, jiems vadovauja vyresnioji – abatė. Seserys dėvi tradicinį ordino abitą, kuris yra kryžiaus formos ir rudos spalvos.. Seserų veiklos pobūdį lemia vietos Bažnyčios poreikiai. Kretingoje gyvenančios seserys daro komunikantus, kuriuos įsigyja ir mūsų parapijos Bažnyčia. Kasdieninis šv. Klaros seserų gyvenimas – tai darbas, asmeninė malda, Šv. Mišių ir valandų liturgija. Septynis kartus per dieną pašvęsdamos Dievui laiką, 4-5 val. per dieną privalo skirti darbui. Tai – atgailos ir kontempliacijos gyvenimas. Seserų tikslas – gyventi Jėzaus Kristaus Evangelija seseriškoje bendruomenėje, kad po dangumi neturėtų nieko kito kaip tik Viešpatį. Neturtą sesės supranta ne tik kaip materialinių gėrybių atsisakymą dėl Kristaus meilės, bet nuoširdžiai siekiama ir vidinio neturto, kuris veda į tikrąją Dievo vaikų laisvę. Seserų bendruomenė Viešpaties dvasios suburta gyventi toli nuo pasaulio triukšmo – uždarame vienuolyne, kad laisva širdimi tarnautų Viešpačiui ir būtų atvira visiems žmonėms jų džiaugsmuose ir skausmuose.

Šv. Klaros Neturtėlių seserų savitumas – „aukščiausias neturtas“, kontempliacija ir bendruomeninis gyvenimas. Klarisės nemėgdžioja I ordino, bet atranda savo charizmą Bažnyčioje. Abu Šv. Pranciškaus ordinai, gyvendami savo pašaukimą, vienas kitą papildo. Mažesnieji broliai yra kontempliatyvūs apaštalai veikloje, o seserų pašaukimas – veikli kontempliacija. Kas šiandien ne spaudžiamas aplinkybių, bet laisva valia pasirinktų verčiau būti neturtingas? Šiandienos pasaulyje, kuriame karjera yra dogma, o ir anoje XIII a. Europoje Klaros pastangos gauti privilegiją „nieko neturėti“ buvo ir lieka nesuprantamos tiek tikintiems, tiek bedieviams... Dar didesnis slėpinys yra Klaros seserų taip pat laisva valia pasirinktas kontempliatyvus gyvenimas. Kaip įmanoma – apriboti savo santykį su išoriniu pasauliu, kad taip galėtum dar labiau jam patarnauti? Pripažinti, kad Dievas per tavo maldą keičia pasaulį, Bažnyčią ir tokiu būdu veikia dar stipriau negu bet kokios asmeninės tavo pastangos.

Comments